9-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

VVD wil ‘best kijken’ naar loonkostensubsidie

Na oproep PvdA lijkt er weer toekomst te zijn voor dit instrument.

Tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring zegde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof toe ‘best te willen kijken naar het ongedaan maken van een bezuiniging van een half miljard op mensen met een arbeidsbeperking.

De PvdA vroeg tijdens het debat om het ongedaan maken van deze bezuiniging. Met de toezegging lijkt er weer toekomst voor de loonkostensubsidie te komen.

Wel werd een motie verworpen die op initiatief van kamerlid Asscher is ingediend om  over alternatieven te onderzoeken opdat het sociaal minimumloon voor iedere werkende geldt. Eveneens te weinig steun ontving de motie van onder meer de SP over het schrappen van de geplande korting op de Wajong-uitkering. Voor de begrptingsbehandeling SZW heeft de SP daarover een amendement ingediend.

Eerder al (zie persbericht) ageerde Job Cohen, voorzitter van Cedris, tegen het mogelijk afschaffen van de loonkostensubsidie. “Het is duidelijk dat het kabinet veel wil doen om mensen niet langs de kant te laten staan”, zegt Cohen. “Ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen doet het kabinet meer. Er kunnen 20.000 extra nieuw beschut werkplekken komen. “Dat is mooi. Maar om die banen te kunnen aanbieden moet er voldoende geld voor begeleiding komen, en moeten we samen de regelgeving rond keuringen aanpassen.”

 

VNO-NCW en MKB Nederland zijn positief over de voornemens in het Regeerakkoord:

Werk maken voor de onderkant is positief om de arbeidsparticipatie van deze groep te verhogen. Het is positief om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie, deze regeling is eenvoudiger en de werknemer krijgt beloning naar de loonwaarde en aanvulling vanuit de uitkering.”

Over het vervallen van de T+2 regeling bij het doelgroepregister banenafspraak: “Het is terecht dat de realisatie van de banen, voor de baanafspraak, blijven meetellen al verdienen mensen meer. De inspanning en begeleiding blijft nodig vanuit de bedrijven”.

 

Ook in een column toont VNO-NCW zich voorstander van de invoering van de loondispensatie. “Werkgevers zijn daar blij mee en dat zou eigenlijk ook voor mensen met een arbeidshandicap moeten gelden.” “ (..) een regeling waar iedere werkgever mee uit de voeten kan en waarmee dus een zo groot mogelijke groep de kans kan worden geboden om een stap op de arbeidsmarkt te zetten en zich daar verder te ontwikkelen, is juist heel sociaal.”

Bron: Servicemanagement, 1 november 2017; HP/De Tijd, 1 november 2017; column met rekenvoorbeeld door Frans Kuijper (Stimulansz), Binnenlands Bestuur, 26 oktober 2017; column VNO-NCW, 20 oktober 2017.