29-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Wajong en arbeidsvermogen. Wat betekent dat in 2018?

Uitkeringsverlaging bij arbeidsvermogen, Per 1 januari daalt de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Afhankelijk van hun situatie merken Wajongers daar iets van.

Als een Wajonger geen arbeidsvermogen heeft dan blijft de uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Heeft de Wajonger wel arbeidsvermogen, dan wordt de maximale uitkering verlaagd van 75% naar 70%. Of de Wajonger iets merkt van de verlaging hangt af van de hoogte van zijn inkomsten en welke Wajong uitkering hij krijgt.

Hoe hoog wordt de uitkering?

Alle Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen tussen half november en half december een brief van UWV waarin staat wat er vanaf 1 januari 2018 verandert in de Wajong-uitkering. In  deze brief kan nog niet worden aangeven hoe hoog de uitkering op 1 januari 2018 precies wordt, omdat dit afhangt van de persoonlijke situatie op die datum. Wel kan met behulp van de rekenhulpen op uwv.nl een inschatting worden gemaakt van de hoogte van het totale inkomen per 1 januari 2018.

De verlaging van de uitkering kan gevolgen hebben voor toeslagen en regelingen die voor de Wajonger gelden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat door de verlaging van de uitkering iemand juist recht heeft op een toeslag.

Geen lagere uitkering 50.000 wajongers

Nu alle personen goed in beeld zijn, blijkt dat bijna 50.000 van hen niets gaan merken van de verlaging, aldus het UWV. Op papier gaat hun uitkering wel omlaag maar in de praktijk niet.

Zo gaan jonggehandicapten die al voor 2010 een Wajonguitkering ontvingen en meer verdienen dan 20 procent van het minimumloon helemaal niets merken van de uitkeringsverlaging. Voor de Wajonger van 2010 of vlak daarna geldt dat hij of zij meer dan 80 procent van het minimumloon moet verdienen om niets te merken van de korting. Dan zijn er nog aparte regels voor de Wajongers die studeren of in werkregelingen zitten.

En dan zijn er nog eens 14.000 Wajongers die van het UWV een toeslag ontvangen omdat ze anders onder het 'sociaal minimum' komen. Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Hoe hoog het sociaal minimum is, hangt af van iemands leeftijd en leefsituatie.

Meer informatie

Op uwv.nl/vragenwajong staat meer informatie over de verlaging van de Wajong-uitkering en wat dit voor mensen met een Wajong-uitkering betekent. Daarnaast staat op de website voor klanten van UWV, UWV Perspectief, meer informatie over de uitkeringsverlaging.

Bron: bericht Programmaraad, 17 november 2017; Trouw, 9 december 2017; Nieuwsbericht UWV, 'Wie gaat iets merken van de verlaging van de Wajong?', 1 januari 2018.

Op pagina 17 en 18 van de Kamerbrief ervaringsonderzoeken Participatiewet gaat de staatsecretaris in op het resultaat van de herindelingsoperatie van de Wajong.