13-10-2017 Persberichten, Nieuws van Cedris Persberichten, Nieuws van Cedris

“Werk moet lonen”

Job Cohen (Cedris) pleit voor behoud van loonkostensubsidies.

“Het is duidelijk dat het kabinet veel wil doen om mensen niet langs de kant te laten staan”, zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris, landelijke vereniging voor Sociale Werkgelegenheid en Re-integratie. Ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen doet het kabinet meer. Er kunnen 20.000 extra nieuw beschut werkplekken komen. “Dat is mooi. Maar om die banen te kunnen aanbieden moet er voldoende geld voor begeleiding komen, en moeten we samen de regelgeving rond keuringen aanpassen.”

Cedris is blij dat er ook meer ruimte voor sociaal ondernemen komt en dat re-shoring, het terughalen van werk uit het buitenland, op de agenda staat. Ook wil het kabinet met handhaving en het vragen van een tegenprestatie mensen bewegen aan het werk te gaan. Er komen meer stimulerende maatregelen bij de WIA en meer budget voor re-integratie in de Wajong en de WIA.

Kansen voor werkgelegenheid

De Wet Werk en Zekerheid wordt aangepast en er is aandacht voor aansluiting van speciaal-, praktijkonderwijs en MBO op de arbeidsmarkt. En Leven Lang Leren is ook een belangrijke ambitie. Ook voor de ondersteuning van kwetsbare mensen op weg naar werk en voor de integratie van statushouders trekt het kabinet geld uit.“Cedris gaat graag met het kabinet en sociale partners in gesprek én aan de slag om een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid te maken”, zegt Cohen. “De maatregelen stralen uit dat er ruimte moet zijn voor ondernemers met aandacht voor werkgeverschap. Daar ligt een mooie gezamenlijke opgave.”

Loondispensatie

Cedris wil ook graag in gesprek over een paar belangrijke knelpunten in het akkoord. “Werk moet lonen, stelt het nieuwe kabinet. Maar voor een grote groep mensen haalt het regeerakkoord daar juist een streep door", zeg Job Cohen. “Het gebruik van prikkels in de bijstand is pas effectief als er ook een wortel kan worden voorgehouden. Het kabinet wil 'loondispensatie' invoeren voor mensen met een beperkt productievermogen. Tot nu toe krijgen deze werknemers een volwaardig minimumloon, waarbij de werkgever wordt gecompenseerd. In de nieuwe plannen worden zij ónder het minimumloon betaald, met eventueel een aanvulling tot uitkeringsniveau. Die mensen gaan er flink op achteruit en de armoedeval dreigt."

Cedris heeft bij de discussies rond de toenmalige Wet Werken naar Vermogen al bezwaar gemaakt tegen het invoeren van Loondispensatie. Het leidt tot veel extra bureaucratie, waarbij werknemers een deelsalaris krijgen en gemeenten dat moeten verrekenen met een eventuele aanvulling. Twee geldstromen maakt het niet eenvoudiger, en daar zit niemand op te wachten. Cohen: "Maar ons bezwaar is ook principieel: een zeer grote groep werknemers zal straks onder het minimumloon betaald worden. De bijstand dreigt zo het nieuwe minimumloon te worden. Werken loont dan dus niet. Economische zelfstandigheid en gelijkwaardigheid met andere collega's verdwijnt zo uit beeld. Een inclusieve arbeidsmarkt moet juist uitgaan van gelijkwaardige collega's."

Knelpunten in de uitvoering

Bestaande financiële knelpunten in de Participatiewet worden door het kabinet niet opgelost. Dit voorjaar onderschreven ruim 270 wethouders een manifest waarin werd opgeroepen de onhaalbare bezuiniging op de WSW te schrappen en het budget voor re-integratie aan te vullen. “Dat is niet gebeurd. Onze leden willen nadrukkelijk een rol spelen om mensen te trainen en te ontwikkelen naar zo volwaardig mogelijke werknemers. Daarvoor is echter wel nodig dat de klem van verdere bezuinigingen op de oude groep WSW wordt gestopt. Zoals in het manifest staat. Het is onmogelijk om hard te gaan lopen als er een steeds grotere ballast aan je benen wordt geketend. Dan kom je uiteindelijk tot stilstand.”

Wel kondigt het kabinet aan om het rechtstreeks gunnen van overheidsopdrachten aan werk/leer-bedrijven moeilijker te maken. "Een groot deel van de arbeidsdeelname van kwetsbare groepen ontstaat doordat bijvoorbeeld gemeenten groen- en schoonmaakwerk aan hun eigen SW-bedrijf gunnen. Dit is goed voor de doelgroep en wij vinden daarom dat dit mogelijk moet blijven", vindt Cohen.

Cedris kijkt met belangstelling uit naar een kennismaking met de nieuwe bewindspersonen, en nodigt hen van harte uit voor een dialoog over bovenstaande kansen en knelpunten. We willen samenwerken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt waarin mensen vertrouwen krijgen in de toekomst. Waarin mensen meedoen dankzij betaald werk, al dan niet met tijdelijke of duurzame ondersteuning en begeleiding.