30-06-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Werkateliers detacheren in de Participatiewet

Cedris start in september een serie van drie werkateliers over detacheren.

Voor managers van sociale diensten en sociale werkbedrijven die aan de slag zijn of willen met detacheren onder de Participatiewet, start Cedris in september een serie van drie werkateliers. Doel van deze serie is kennis uit te wisselen over detacheren als instrument om de doelgroep van de Participatiewet te plaatsen op banen bij werkgevers. Deze werkateliers worden voorbereid, begeleid en uitgewerkt door Berenschot. De werkateliers zijn vanaf september steeds op de laatste donderdagmiddag van de maand. Thema’s die achtereenvolgens aan de orde komen:

September: Tarieven, volumes, kosten en baten voor uitvoeringsorganisatie en gemeente: o.a. Wat is de businesscase vanuit het perspectief van de gemeente en vanuit het perspectief van de uitvoeringsorganisatie? Met welke rechtmatigheidsrisico’s dien je in de tariefberekening rekening te houden?

Oktober: Werkgeversrisico’s en –verantwoordelijkheden: o.a. Wat zijn de werkgevers- en juridische risico’s? Hoe kunnen we detacheren zo inrichten dat we mensen duurzaam naar werk helpen en zo veel mogelijk ontwikkeling en stabiliteit geven? Wat zijn mogelijke flexibele constructies, juridische risico’s, keuzes voor cao’s, dienstverbanden en waar beleggen we het werkgeverschap?

November: Detacheren in de Participatiewet; relevantie voor de gemeente en de transformatie van de bestaande expertise en infrastructuur. o.a. Hoe zorgen we voor een beleidsmatige inbedding en samenwerking in de regio? Voor welke doelgroep zetten we detacheren in en wat is de effectiviteit

Wat kunt u verwachten?

  • Drie grondig voorbereide werkateliers
  • Kennisuitwisseling met circa 15-20 deelnemers en experts
  • Inzicht in de randvoorwaarden voor succesvolle inzet van detacheren
  • Samenvatting uitkomsten per atelier in een infosheet

Om de uitkomsten van de werkateliers te delen met de rest van de sector voor sociale werkgelegenheid, organiseren we op de ochtend van dinsdag 19 december een conferentie.

Praktisch:

  • De werkateliers vinden plaats bij Cedris op 28 september, 26 oktober en 30 november
  • Bij vragen over de serie kan je terecht bij m.adelmeijer@berenschot.nl 06-23537966
  • Aanmelding voor de serie kan via info@cedris.nl onder het onderwerp ‘Werkateliers detacheren Participatiewet’
  • NB: u schrijft in voor de hele reeks