16-06-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten

In het kader van de Kamerbehandeling van dit wetsvoorstel beantwoordt de staatssecretaris vragen van de fracties

Met de uniformering van de instrumenten worden werkgevers vanaf 1 januari 2016 op een eenduidige en eenvoudige wijze gefaciliteerd om te kunnen voldoen aan de banenafspraak (mobiliteitsbonus, no-riskpolis, zie eerder bericht). De Kamer nam het wetsvoorstel harmonisatie instrumenten in behandeling. In de Nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt staatsecretaris Klijnsma, vaak onder verwijzing naar wensen van de Werkkamer en bestuurlijke afspraken van najaar 2014, vragen van de Kamerfracties. Die gaan onder meer over:

  • Harmonisatie van het instrument jobcoach. Dit maakt geen onderdeel uit van het voorliggende wetsvoorstel. Gemeenten zijn, omdat jobcoaching als instrument veel sterker verbonden is met de gemeentelijke (en regionale) processen, vrij in de inzet van dit instrument> Daarbij kunnen zij desgewenst de UWV-protocollen volgen. Wel overleggen de gemeenten en UWV over een zo eenduidig mogelijke inzet en zijn de G4-gemeenten hierop vooruitgelopen door harmonisatieafspraken met UWV te maken (zie eerder bericht).
  • De keuze om niet voor harmonisatie te besluiten rond loonkostensubsidie en loondispensatie;
  • De reikwijdte van de voorstellen: niet op iedereen met een arbeidsbeperking worden de instrumenten toegepast en geharmoniseerd; zoals beschut werkenden, mensen met een medische urenbeperking en de groep die met een voorziening het WML kan verdienen - de groep waarmee de quotumregeling is uitgebreid; zie ook pleidooi van de Landelijke Cli├źntenRaad hiervoor;
  • Het aparte regime rond instrumenten onder de banenafspraak en wanneer het quotum in zou gaan;
  • De horizonbepaling: de harmonisatie geldt voor vijf jaar, namelijk tot 2020 waarna de oude bepalingen van de Participatiewet met betrekking tot de no-riskpolis door gemeenten weer gelden.
  • Evaluatie van de maatregelen.

 

Bij de Kamerbrief zit ook een Nota van wijziging. De regelt dat elke werkgever die in 2015 op grond van de Participatiewet in aanmerking komt voor een gemeentelijke no-riskpolis ook na 1 januari 2016 wordt gevrijwaard van hogere WGA-lasten voor die werknemers.

 

Bron: Kamerbrief, 12 juni 2015.