20-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Wetsvoorstel plicht aanbieden beschut werk naar Tweede Kamer

Raad van State zeer kritisch over kabinetsvoornemen om gemeenten te verplichten een bepaald aantal beschutte werkplaatsen aan te bieden.

Gemeenten moeten vanaf volgend jaar aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden (zie eerder bericht).

Bij/in het wetsvoorstel wordt meteen geregeld dat

  • mensen straks zelf een advies voor beschut werk kunnen aanvragen. Het is nog niet bekend hoe dit ingeregeld gaat worden;
  • de herbezettingsvoorwaarde wordt afgeschaft. Daar wordt nog een aparte regeling voor opgesteld. Hiermee komt een einde aan de voorwaarde die sinds 1 januari 2015 gold, dat detacheringen Wsw alleen meetellen voor de banenafspraak voor zover gemeenten beschutte werkplekken realiseren.

Bij het wetsvoorstel voegt de staatssecretaris onder andere ook de uitvoeringstoets van UWV en een nader rapport met de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel.

Dat advies is zeer kritisch over het kabinetsvoornemen om gemeenten te verplichten een bepaald aantal beschutte werkplaatsen aan te bieden. De Raad is niet overtuigd van de noodzaak van de ingreep en de inbreuk op de decentralisaties die daarmee gepaard gaat. De moet terughoudend zijn met aanpassingen van de regels, die immers nog maar net zijn ingevoerd. De Raad wijst erop dat beschut werk maar één van de instrumenten is die gemeenten kunnen inzetten bij het aan het werk helpen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Volgens Klijnsma is verplichtstelling echter gerechtvaardigd omdat er ‘geen sprake van een incident of tijdelijk probleem’. ‘Waar het hier om gaat is dat meer dan een kwart van de gemeenten er bewust voor kiest deze voorziening in het geheel niet aan te bieden, waardoor de meest kwetsbare groep personen de mogelijkheid om te werken wordt ontzegd,’ schrijft ze. ‘Daarom ziet het kabinet zich genoodzaakt om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle gemeenten plekken creëren voor personen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken.’

Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan over de verplichtstelling in de Staatscourant "De invoering van een nieuwe wet gaat altijd gepaard met tegenslagen. Eén daarvan is het wel zeer sterk achterblijven van beschutwerkplekken. We komen zo’n drieduizend plekken te kort. Dat zijn toch drieduizend mensen die aan het werk hadden gekund.’ Volgens De Haan zijn gemeente nog ‘zoekende’ naar werkende vormen om mensen een beschutte werkplek aan te kunnen bieden. Ze willen waar mogelijk kunnen wisselen van instrument als de arbeidsgehandicapte daar beter mee geholpen is. Een beschutwerkplek is weinig flexibel, omdat die in principe recht geeft op een vaste baan. ‘Er zijn gemeenten die helemaal geen aparte indicaties en apartje hokjes willen,’ zegt De Haan. ‘Zij zien gaandeweg wel of het dagbesteding wordt, een garantiebaan bij een reguliere werkgever of beschut werk. Ze willen maatwerk. Dat begrijp ik, zolang er ook uitzicht blijft bestaan op betaald werk."

De Werkkamer (SZW, VNG en UWV) bereikte eerder een bestuurlijk akkoord om de verplichting beschut werk en het vervallen van de herbezettingsvoorwaarde onderdeel te maken van een samenhangend pakket van maatregelen. Daarvan maken ook invoering van de Praktijkroute deel uit. 

 

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 18 oktober 2016; Kamerbrief, 14 oktober 2016; Kamerbrief met wetsvoorstel, 18 oktober 2016; Staatscourant, 19 oktober en 2 november 2016bericht Binnenlands Bestuur, 20 oktober 2016; bericht Gemeente.nu, 20 oktober 2016.