13-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma reageert op zorgen bij gemeenten om bureaucratie rond Participatiewet

Grote gemeenten pleiten voor schrappen 'regelwoud' rond de invulling van de garantiebanen

De door het kabinet opgelegde regeldruk richting gemeenten om kwetsbare mensen aan een baan te helpen, werkt averechts en kost miljoenen. Het kabinet moet snel een einde maken aan het woud van regels rond de garantiebanen, bepleiten 37 grote gemeenten in het Algemeen Dagblad. 

D66 voelde de staatssecretaris over het terugsnoeien van het ‘regelwoud’ aan de tand. Tussentijdse verbeteringen van de wet wijst zij niet af. Maar, zo stelde Klijnsma tijdens het wekelijkse vragenuur, de loonwaardebepaling beschouw ik als een essentieel onderdeel van de wet.

 

"Hoe meer regels, hoe meer geld in de bureaucratie gaat zitten en des te minder in nieuwe banen," aldus de Eindhovense wethouder Staf Depla. De Participatiewet (onder meer het Besluit Loonkostensubsidie) schrijft voor dat gemeenten voor iedereen met een beperking berekent wat voor de betreffende functie de loonwaarde is. Daar komt bovendien nog een heel registratiecircus omheen, zo klagen de gemeenten. Bijvoorbeeld om te controleren of mensen recht hebben op loonkostensubsidie en om vast te stellen hoe hoog die moet zijn.

Ook Cedris heeft er eerder voor gepleit het voor werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken om mensen aan de slag te helpen. Om de banenafspraak niet te laten verzanden in bureaucratie moet er een oplossing worden gevonden in de vorm van een eenvoudiger en goedkopere loonwaardemeting en een minder complexe toegang tot het doelgroepenregister (zie eerder bericht).

Tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer stelde D66, naar aanleiding van het bericht in het AD, vandaag enkele vragen aan staatssecretaris Klijnsma. D66 verzocht zicht te krijgen op mogelijk overbodige regels, contact te zoeken met de betrokken gemeenten. D66 wil berekend zien om hoeveel geld het gaat als overbodige regels worden geschrapt en een garantie dat het aldus bespaarde geld weer wordt besteed aan werk voor de doelgroep.

De staatssecretaris verwees naar de al geplande evaluatie van de Participatiewet en toonde zich in principe bereid om tussentijds - binnen de kaders van de wet - verbeteringen aan te brengen. Zij gaf aan de loonwaardebepaling als een essentieel onderdeel van de wet te beschouwen. Het experiment van de gemeente Eindhoven, waarover in het AD te lezen is, zou, aldus Klijnsma, prima passen in de experimenteerruimte die de Participatiewet biedt.

De staatssecretaris zegde toe de kwestie aan de agenda toe te voegen van het overleg morgen met de 35 wethouders van de

centrumgemeenten. De Kamer krijgt bericht over het resultaat daarvan, uiterlijk vóór het Algemeen Overleg over de Participatiewet op 29 oktober.

Bron: Bericht nu.nl, 13 oktober 2015; bericht Algemeen Dagblad, 13 oktober 2015; Bericht Tweede Kamer, 13 oktober 2015; bericht gemeente.nu, 14 oktober 2015.