Contact

030 - 290 68 00
info@cedris.nl

Vereniging

Het belangrijkste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Die komt elk half jaar bijeen. Voorafgaand aan elke ALV zijn er vier kleinschaligere bijeenkomsten in de regio waarin het bestuur een aantal thema's diepgaander met de leden kan bespreken.

Bestuur

Cedris wordt geleid door een bestuur van zeven leden en een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur bestaat uit:

Job Cohen
onafhankelijk voorzitter

A.V. van Geffen
bestuurslid (Werkplein Ability Uithuizen)

mw. D. Curfs
bestuurslid (Stroomopwaarts Maassluis)

E. Lichtenberg
bestuurslid (!GO Oosterhout)

S. van het Erve
bestuurslid (Weener XL Den Bosch)

G. van Sunder
bestuurslid (Werkbedrijf Lucrato Apeldoorn)

R. van Krimpen
penningmeester (Pantar Amsterdam Diemen)

J. van der Geest
bestuurslid (SWB Hengelo)

Commissies

Het bestuur laat zich bij haar standpuntbepaling en besluitvorming adviseren door een vijftal commissies. Deze bestuurscommissies bestaan uit algemeen directeuren van SW-bedrijven en worden voorgezeten door een lid van het Cedris-bestuur. Het bureau van Cedris ondersteunt de commissies. Bij de samenstelling van de commissies wordt rekening gehouden met voldoende regionale en inhoudelijke diversiteit. Commissieleden nemen in principe vier jaar deel aan een commissie. Deze termijn kan desgewenst worden verlengd met nog één zittingsperiode.   

Vertegenwoordigingen

Cedris is, in het kader van belangenbehartiging voor de gezamenlijke leden, op bestuurlijk niveau betrokken bij verschillende organisaties:

Cedris-lidmaatschappen

Cedris is lid van zowel VNO-NCW als MKB-Nederland. VNO-NCW vertegenwoordigt, met de 180 bij haar aangesloten (branche)organisaties ruim 115.000 Nederlandse bedrijven. Voor die bedrijven houdt VNO-NCW zich bezig met belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau, maar ook met dienstverlening.

In het kader van de dienstverlening richt VNO-NCW zich vooral op de brancheorganisaties en de vijf regionale werkgeversverenigingen. Belangrijk onderdeel is het verstrekken van actuele informatie over sociaal-economische en politieke ontwikkelingen.

MKB-Nederland telt 135 brancheorganisaties, maar ook 250 regionale en lokale ondernemersverenigingen als lid. Daarmee vertegenwoordigt zij 186.000 ondernemers en instellingen. MKB-Nederland overlegt, onderhandelt en werkt samen met de overheid om wetgeving en andere regels zo goed mogelijk afgestemd te krijgen op de belangen en wensen van het midden- en kleinbedrijf.