‘Iedereen doet mee’; experimenteel ESF-project

ISD Brabantse wal en WVS-groep hebben elkaar gevonden in het ESF-gesubsidieerde project ‘Iedereen doet mee’. De samenwerking is leerzaam en opent ogen. De aanpak is experimenteel. Regie ligt bij de ISD. Belangrijkste succesfactor: transparante communicatie op alle niveaus.


Doelgroep:
Werkzoekenden met een WWB uitkering vanaf 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (6 maanden werkloos) met een vermoedelijke loonwaarde tussen de 40% en de 80 %. Omvang van de doelgroep gedurende 24 maanden is 100 personen.

Aanpak:
De activering van de doelgroep wordt aangepakt door inzet van diverse instrumenten/producten en diensten.  De totale doelgroep van 100 personen worden globaal verdeeld in vier groepen.
Twee groepen met de loonwaarde/doelgroepindeling van 40-60%. Bij de ene groep worden wel en bij de andere groep worden geen instrumenten ingezet.
Daarnaast twee groepen met loonwaarde/doelgroepindeling van 60-80% waarbij ook bij de ene groep wel en bij de andere groep geen instrumenten ingezet worden.

Probleemstelling/uitgangspunten:
Bij de doelgroep is vaak sprake van multi-problems en is werk een verre stap. Er is veel potentieel als er uitgegaan wordt van de mogelijkheden. Het project richt zich op participatie in brede zin. De multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat er meer bereikt wordt. Dit vraagt om doorzettingsvermogen, om een brede blik en om tijdig de juiste prioriteiten te stellen. De ISD wil de samenwerking aangaan met WVS-groep en werkgevers. Zorg- en werknetwerken moeten op elkaar worden afgestemd.

Doelstelling en beoogde effecten:    

 • Het aangaan van een duurzame samenwerking met diverse partners
 • Het aan elkaar knopen van bestaande netwerken op het gebied van Zorg en Werk
 • Het vernieuwen en versnellen van een duurzame samenwerking om toegerust te zijn voor de opgave waarvoor de individuele organisatie zich de komende jaren gesteld ziet
 • Meer uitstroom naar regulier werk waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de vraag op de arbeidsmarkt
 • Meer klanten naar zo regulier mogelijk werk
 • Resultaten met betrekking tot loonwaarde-onderzoek gebruiken om tot een goed proces te komen

Beoogde resultaten:
Algemeen, 40 % van de doelgroep stroomt uit naar regulier werk. Experimenteren van het vaststellen van loonwaarde op de reguliere werkplekken. Daaraan onderzoeksvragen gekoppeld:

 • Welk resultaat levert loonwaardebepaling op en hoe evolueert deze waarde?
 • Hoe kijkt de werkgever hier tegenaan, wat heeft de werkgever nodig?
 • Welke instrumenten dragen bij aan duurzame plaatsingen?
 • Gebruik maken van elkaars netwerken en expertise
 • Komen tot een eenduidig proces voor werkgever en werknemer

Projectstructuur:
Er is een stuurgroep (bijeenkomst 1 x per 2 maanden)en een werkgroep (bijeenkomst 1 x per 2 weken), met deelnemers uit de ISD Brabantse Wal en WVS-groep

Het project duurt tot juli 2016. Medio 2015 is het project halverwege. Meetbare resultaten zijn nog niet bekend, maar verschillende succeselementen kunnen wel al benoemd worden:

 • Transparante communicatie op alle niveaus is een basisbehoefte voor succes.
 • Samenwerking op uitvoeringsniveau verloopt soepel, die partijen weten elkaar goed te vinden.
 • Helder onderscheid in bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zo heeft de ISD de regie in handen.
 • De intake door middel van een mindmap en het in kaart brengen van een levenswiel. Met als belangrijke inzichtsvraag ‘Wat is je droom?’. De instrumenten leveren belangrijke inzichten over de persoon op.
 • Het in beweging krijgen van de doelgroep verloopt stapje voor stapje. Door de vaak voorkomende multiproblematiek dient er in de thuissituatie eerst wat opgelost te worden, voordat werk überhaupt in beeld komt. Denk aan kinderen, financiën, leefstijl en gezondheid.
 • Acceptatie van het feit dat activering van de doelgroep mensenwerk blijft. Het meetbaar maken van dit werk blijft lastig.
 • De workshop ‘Toekomstgericht denken’

Opvallend ontwikkelpunt:
Het omgaan met aspecten als op tijd komen, je houden aan afspraken, onder leiding kunnen werken et cetera levert voor de ene deelnemer meer hik ups op dan voor de andere deelnemer. Hierop dienen ze te worden aangesproken, gestimuleerd en begeleid.